Denso Czech s.r.o.

Úvod

Materiál na této webové stránce byl připraven firmou DENSO Czech s.r.o. (dále jen DENSO) pouze pro informační účely a neměl by být považován za komerční nabídku. Z těchto dat nemohou být vyvozována vůbec žádná práva.

DENSO výslovně odmítá všechny záruky jakéhokoliv druhu vztahující se k této stránce včetně, ale bez omezení na jakoukoliv záruku na její použití, obsah nebo údržbu, jakékoliv záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení nebo jakékoliv předpokládané záruky vyplývající z jakéhokoliv průběhu obchodování, použití nebo obchodní praxe.

DENSO nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost a nebude zodpovědná za jakékoliv škody nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu vašeho přístupu, použití či procházení nebo nahrávání jakéhokoliv materiálu, obrázků, obsahu, dat, video či audio souborů apod. z této strany.

Souhlasíte, že DENSO může kdykoliv vypovědět váš přístup k těmto stránkám a jejich používání bez předchozího upozornění, pokud má podezření na vaše porušení jakékoliv ze zásad ochrany osobních údajů. Souhlasíte s odškodněním, ochranou a nepoškozováním DENSO, jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, poskytovatelů licencí, dodavatelů nebo jakékoliv třetí strany poskytovatelů informací týkajících se této stránky a s úhradou všech ztrát, výdajů, škod a nákladů včetně přiměřených poplatků advokátovi vyplývajících z jakéhokoliv porušení pravidel ochrany osobních údajů. Ukončení neovlivní ani práva či povinnosti těch stran, které vznikly před ukončením.

Definice osobních údajů

Osobní údaje se týkají jakýchkoliv informací, jež jsou poskytnuty naší společnosti, a které mohou být použity k identifikaci jednotlivce, jako je křestní jméno a příjmení, domovská či jiná fyzická adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa nebo jakákoliv informace, která jednoznačně identifikuje jednotlivce.

Shromaždování osobních dat

Když DENSO shormažďuje osobní informace na internetu, děláme to podle základního pravidla, že taková informace je dobrovolně poskytnuta (registrace). Budeme sbírat osobní informace jen v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, pro který jsou informace sbírány a které budou výslovně uvedeny. Pokud si nepřejete poskytnout osobní informace, které hledáme, můžete tak učinit podle vlastního uvážení. V takových případech možná nebudete schopni mít přístup k některým službám přes webové stránky naší společnosti.

Účel a omezení použití osobních dat

Pokud požádáme o osobní údaje (registraci), zveřejníme předem důvod sběru a metodu použití těchto informací a poté shromáždíme informace v rámci vhodného omezení. Obecné pravidlo omezuje používání osobních informací na následující. Také jsou možnosti jiného použití osobních informací jako statistická data ve formách, ve kterých nelze údaje osobně rozlišit.

  • Poskytnout produkt nebo službu, kterou si přejete.
  • Zlepšit naše služby pro vás.
  • Poskytnout informace o novém produktu nebo službě pro vás.

Pravidlo o nezveřejnění soukromých dat třetí straně

Naše společnost nebude prozrazovat třetí straně žádná osobní data poskytnutá nám s těmito výjimkami:

  • 1. Souhlasil jste s poskytnutím osobních dat třetí straně.
  • 2. Vaše osobní data musí být poskytnuta naší pobočce, dceřiné společnosti nebo subdodavateli, se kterými máme dohodu o zachování mlčenlivosti, abychom dosáhli účelu, pro který byla osobní data shromážděna, jak jsme již předtím sdělili. Například: Pokyn poskytovateli přepravních služeb, aby vaši věc dopravil.
  • 3. Vaše osobní data jsou zpracována do statických dat, která neprozradí vaši identitu.
  • 4. Zákon vyžaduje zveřejnění.

Použití přímého E-mailu

Nebudeme bez vašeho souhlasu pro žádné přímé poštovní činnosti používat jméno, e-mailovou adresu, fyzickou adresu apod. nám poskytnutou kromě výjimek předtím zmíněných. Pokud jste dal souhlas v době registrace, smíme použít vaši e-mailovou adresu, abychom vám poslali informace oznamující vaši výhru.

Odkaz, oprava nebo smazání osobních dat

Pokud se přejete odvolat na osobní údaje, které máme k dispozici nebo opravit či smazat takové informace, kontaktujte nás přes informační kanál pomocí procedur předepsaných naší společností. Po ověření identity člověka požadující tyto záležitosti, zveřejníme vám nebo opravíme či smažeme informace během přiměřené doby.

Management osobních dat

Administrátor webových stránek společnosti DENSO udržuje přísné řízení osobních dat, která byla sesbírána a jsou provedena vhodná opatření, aby se zabránilo neautorizovanému použití, zveřejnění nebo úpravy dat. Když jsou zveřejněny specifické podmínky používání dat na webových stránkách, takové podmínky použití dat mají přednost před politikou ochrany soukromí.

Zacházení s osobními údaji

Pokud provedete dotaz, požádáte o katalogy nebo pokud požádáme účastníky apod., jste požádáni zadat svá osobní data na naši webové stránce. Usilujeme o ochranu osobních dat prováděním vhodných kontrolních opatření založených na ochraně dat.

V případech jiných než předtím zmíněných, můžete navštívit naši webovou stránku bez nutnosti přiložit osobní údaje.

Stránky kariéry

DENSO je odhodlána chránit soukromí osobních dat sbíraných s kariérních stránek. Přes tyto stránky hledáme nábor nových pracovníků. Stránky od vás sbírají různá data jako jsou jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo apod. DENSO sbírá osobní data pro získání nových zaměstnaců. Data poskytnutá vámi na přihlášce budou sbírána v databázi, která bude hodnocena Oddělením lidských zdrojů. To poté potvrdí vaši žádost e-mailem. Všechna další korespondence bude poslána na vaši fyzickou adresu běžnou poštou a (nebo) e-mailem. Povšimněte si prosím, že pokud se rozhodnete neposkytnout osobní údaje, nemůžete požádat o volné místo. Doplněním žádosti na kariérní stránce souhlasíte s pravidly a podmínkami této Zásady ochrany dat osobních údajů a prohlašujete, že vám je minimálně 16 let. Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly a podmínkami, prosím nepoužívejte kariérní stránku. DENSO si vyhrazuje právo případně změnit tuto politiku podle svého uvážení.

Použití protokolu přístupu

Když používáte naše stránky, je protokol přístupu vaší IP adresy zaznamenáván. Tato informace je používána k monitorování přístupu na naši stránku a není používána k identifikaci uživatele, kromě stránek vyžadující identifikaci uživatele.

Osobní údaje na internetových stránkách třetích stran

Nejsme nikterak zodpovědní jakýmkoliv způsobem za sběr osobních údajů na webových stránkách provozovaných jinými společnostmi, které jsou uvedeny na našich stránkách.

Rozhodné právo

Výše zmíněná databáze je registrována u holandské rady pod číslem P- 0021752.

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím použijte náš kontaktní formulář.

V případě, že by některá z ustanovení této zásady ochrany soukromí byla považována za nevymahatelnou, zbývající ustanovení nebudou dotčena a nevymahatelná ustanovení budou nahrazena takovými nevymahatelnými ustanoveními, které budou co nejblíže úmyslu, který je základem nevymahatelných ustanovení.

Zásady ochrany osobních údajů pro silniční testy

DENSO společnost a její dceřiné společnosti nakládají s osobními údaji získanými v průběhu veřejných silničních zkoušek následovně.

Link k ochraně osobních údajů pro silniční testy